Điều khoản hòa giải mẫu VIAC

Điều khoản hòa giải mẫu của VIAC

06/11/2014 11:09

VIAC khuyến nghị các bên sử dụng Điều khoản hòa giải mẫu sau đây trong Hợp đồng:

_________

Tiếng Việt

_____________________________________________________________________________________________

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm này”.

hoặc,

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm này”.

_________

Tiếng Anh

_____________________________________________________________________________________________

“Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by mediation at the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Mediation”.

or,

“Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by mediation at the Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC) in accordance with its Rules of Mediation”.

 

Share Post
Đăng ký nhận tin thư từ VIAC