Điều khoản trọng tài mẫu

Điều khoản trọng tài mẫu của VIAC

20/10/2014 11:21

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số:117A/VIAC ngày 14 tháng 3 năm 2014)

 

__________

Tiếng Việt:

________________________________________________________________________________________

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

hoặc,

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

(a) số lượng trọng tài viên là [một hoặc ba].

(b) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].

(c) luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*

(d) ngôn ngữ trọng tài là [ ]. **

__________

Tiếng Anh:

________________________________________________________________________________________

“Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration”.

or,

“Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration”.

Parties may wish to consider adding:

(a) the number of arbitrators shall be [one or three].

(b) the place of arbitration shall be [city and/or country].

(c) the governing law of the contract [is/shall be] the substantive law of [ ].*

(d) the language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ].**

 

Ghi chú:

*          Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài

**         Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất

            một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Share Post
Đăng ký nhận tin thư từ VIAC