Hỏi đáp khởi nghiệp

Gia đình tôi có nghề truyền thống, công thức nấu ăn của gia đình đã được giao cho 4 anh chị em chúng tôi và cả 4 người đều đã mở nhà hàng kinh doanh riêng nhưng vẫn mang tên hiệu của gia đình. Nay tôi muốn phát triển nhà hàng hiện tại của mình thành một chuỗi nhà hàng và lấy tên của gia đình để làm nhãn hiệu nhà hàng. Tôi có thể đăng ký nhãn hiêu này được không?

22/12/2016 10:26

1. Căn cứ pháp lý
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (“Luật Sở hữu trí tuệ 2005”); 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số: 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009(“Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009”)

- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (“Nghị định số 103/2006/NĐ-CP”);

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghê hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP (“Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN”);
2.    Nội dung trả lời
Căn cứ vào nội dung bạn trình bày và theo quy định tại Khoản 13. Điều 87 được sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, bạn hoàn toàn có quyền lấy tên hiệu gia đình đặt tên nhãn hiệu nhà hàng.

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.”

Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký nhãn hiệu tên gia đình bạn để kinh doanh nhà hàng, thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho người đăng ký nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ (ai nộp đơn trước người đó sẽ được bảo hộ trước) theo quy định tại Khoản 14. Điều 87 được sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009.

Ngoài ra, Chúng tôi xin lưu ý bạn vì hiện tại 4 anh, chị em bạn đều kinh doanh nhà hàng và mang tên hiệu gia đình mình, việc bạn sử dụng tên hiệu gia đình đăng ký nhãn hiệu cho chuỗi nhà hàng của bạn với tư cách cá nhân bạn nếu không xử lý tốt có thể xảy ra khiếu nại, tranh chấp về nhãn hiệu này.

Trong trường hợp nếu 03 anh chị kia đều muốn được đứng tên chủ sở nhãn hiệu, thì các bạn có thể đăng nhãn hiệu này dưới hình thức nhãn hiệu tập thể 04 anh chị em cũng sở hữu.

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC