Hỏi đáp khởi nghiệp

Tôi đang mở trang trại trồng nông sản, tuy nhiên cần vốn để đầu tư vào công đoạn sơ chế, bảo quản và quay vòng sản xuất. Tôi có thể thế chấp khu đất hiện đang làm trang trại của mình để vay vốn đồng thời vẫn sản xuất kinh doanh tại khu đất này được không? Hợp đồng vay này có những nội dung gì?

22/12/2016 10:44

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật dân sự năm 2015

- Luật đất đai năm 2013

Nội dung trả lời

Theo quy định tại Bộ luật dân sự và Điều 188 Luật Đất Đai về điều kiện để thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, người sử dụng đất được phép thế chấp quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:

a) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai). Liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài các trường hợp quy định tại Điều 186.3 và Điều 168.1 như nêu ở trên, cần làm rõ, bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo căn cứ nào. Trường hợp bạn được cấp giấy chứng nhận theo diện thuê đất hoặc thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm (các trường hợp cụ thể tại Điều 56.1 Luật đất đai), bạn sẽ không được quyền thế chấp quyền sử dụng đất mà chỉ có thể thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê (Điều 179.2(đ) Luật đất đai). Các trường hợp khác, bạn sẽ có các quyền tương ứng như quy định tại Điều 179, Điều 180 Luật đất đai và được quyền thế chấp quyền sử dụng đất.;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Trong thời gian thế chấp quyền sử dụng khu đất này để vay vốn, bạn vẫn có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh sản xuất của mình tại khu vực này.

Những nội dung chính của hợp đồng vay:

1. Số tiền vay, phương thức vay, mục đích sử dụng tiền vay

2. Thời hạn vay, mức lãi suất cho vay, lãi suất nợ quá hạn

2. Biện pháp bảo đảm hợp đồng (trong trường hợp này là thế chấp): Tài sản thế chấp, định giá tài sản thế chấp, cách thức xử lý tài sản thế chấp.

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC