Hỏi đáp khởi nghiệp

Tôi muốn mở một chuỗi cửa hàng ăn và đang có nhu cầu thuê một kiến trúc sư lên ý tưởng, thiết kế concept nội thất cho chuỗi cửa hàng của mình. Mẫu thiết kế của kiến trúc sư sẽ được sử dụng đồng nhất trong tất cả các cửa hàng trong chuỗi của tôi. Hợp đồng ký kết với kiến trúc sư cần lưu ý vấn đề gì?

22/12/2016 10:37

1. Cơ sở pháp lý:
- Luật sở hữu trí tuệ (SHTT) 2005

- Luật SHTT sửa đổi năm 2009

2. Ý kiến tư vấn 

Điều 736 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về xác định tác giả của tác phẩm như sau:

Điều 736. Tác giả

1. Người sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (sau đây gọi chung là tác phẩm) là tác giả của tác phẩm đó.

Trong trường hợp có hai người hoặc nhiều người cùng sáng tạo ra tác phẩm thì những người đó là các đồng tác giả.

2. Người sáng tạo ra tác phẩm phái sinh từ tác phẩm của người khác, bao gồm tác phẩm được dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn là tác giả của tác phẩm phái sinh đó.

Như vậy, người sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là tác giả của tác phẩm nên kiến trúc sư thiết kế bản vẽ anh/chị là tác giả của tác phẩm kiến trúc đó.

Pháp luật Việt Nam quy định tác phẩm kiến trúc thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả. Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Căn cứ vào Điều 19 và Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về các quyền tác giả và Khoản 2 Điều 47 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về việc chuyển giao quyền tác giả như sau:

Điều 19. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Như vậy, khi ký kết hợp đồng với kiến trúc sư, trong hợp đồng cần nêu rõ nội dung về tác quyền và quyền sở hữu quyền tài sản trong quyền tác giả đối với mẫu thiết kế sẽ thuộc về nhà hàng. Nhà hàng có toàn quyền sử dụng đối với mẫu thiết kế do kiến trúc sư thiết kế và được bảo hộ quyền sở hữu quyền tác giả đó.

* Nội dung các câu trả lời không phản ánh quan điểm của VIAC

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC