Giải quyết tranh chấp bằng Trọng Tài thương mại

  • Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) là gì? 05/12/2018 15:22

    Theo nghĩa rộng, “phương thức giải quyết tranh chấp thay thế” được hiểu là một “sự thay thế” cho thủ tục thông thường của Tòa án. Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều phương thức giải quyết tranh chấp...

  • Lí do nên chọn Trọng tài 27/11/2018 10:37

    Với cùng một đích đến là phán quyết/quyết định có hiệu lực, các bên có thể đưa tranh chấp ra tòa án nếu họ muốn tranh chấp được phân xử theo hướng ràng buộc và có thể đưa đến một Hội đồng Trọng tài (HĐTT) chuyên biệt nếu các bên muốn được...

    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC