Giải quyết tranh chấp bằng Trọng Tài thương mại

Các loại thỏa thuận trọng tài?

13/06/2018 15:55

Một "thỏa thuận trọng tài" thường được thể hiện dưới dạng một điều khoản trọng tài trong hợp đồng. Chức năng của điều khoản trọng tài là chỉ rõ các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng rằng bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng sẽ được đưa đến giải quyết tại trọng tài mà không phải là Tòa án. Điều khoản trọng tài được soạn thảo và thống nhất như một phần của hợp đồng trước khi tranh chấp phát sinh, do đó điều khoản này hướng tới các tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai. Các bên đương nhiên không muốn có tranh chấp phát sinh, nhưng đồng ý rằng nếu có tranh chấp thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại trọng tài, không phải Tòa án.

Có một dạng thỏa thuận trọng tài thứ hai, ít phổ biến hơn, đó là thỏa thuận trọng tài được lập ra khi tranh chấp đã phát sinh. Đây thường được coi là "thỏa thuận đưa tranh chấp ra trọng tài". Thỏa thuận này thường phức tạp hơn điều khoản trọng tài - bởi một khi tranh chấp đã phát sinh, các bên có thể lựa chọn thành viên của hội đồng trọng tài, chỉ rõ tranh chấp và xác đinh các bên muốn giải quyết tranh chấp đó như thế nào.

Ngoài hai loại thỏa thuận trên còn có một loại thứ ba, được gọi là "thỏa thuận trọng tài dự kiến", được cho là phát sinh từ các văn kiện pháp lý quốc tế, như hiệp định đầu tư song phương (BIT) ký kết bởi hai quốc gia. Một đặc điểm của các hiệp định này là mỗi quốc gia trong hiệp định đồng ý đưa bất cứ tranh chấp nào có thể phát sinh trong tương lai giữa họ và một "nhà đầu tư" ra trọng tài. "Nhà đầu tư" này không phải là một bên trong hiệp định. Thực tế, nhà đầu tư chưa được xác định tại thời điểm hiệp định được ký kết. Khi "thỏa thuận trọng tài dự kiến" nói trên có hiệu lực, nó thiết lập một "đề nghị có tính ràng buộc" bởi quốc gia có liên quan về việc giải quyết bất cứ tranh chấp "đầu tư" nào tại trọng tài. Nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng tận dụng những lợi thế mà "đề nghị" này mang lại.

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC