Giải quyết tranh chấp bằng Trọng Tài thương mại

Phạm vi của một thỏa thuận trọng tài?

13/06/2018 15:53

Một thỏa thuận trọng tài trao cho hội đồng trọng tài quyền hạn giải quyết tất cả các tranh chấp nằm trong phạm vi của thỏa thuận đó. Một điều quan trọng là trọng tài viên không được hành động vượt quá quyền hạn này của mình.

Nhìn chung, có ba loại yêu cầu khởi kiện có thể nằm trong phạm vi của một thỏa thuận trọng tài. Đó là:

  • Yêu cầu khởi kiện phát sinh từ hợp đồng (bao gồm cả những yêu cầu phụ đối với hợp đồng, ví dụ như yêu cầu xác định số tiền phải thanh toán - quantum merit);
  • Yêu cầu khởi kiện ngoài hợp đồng; và
  • Yêu cầu khởi kiện được quy định bởi pháp luật
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC