Hòa giải (menu)

 • Quy tắc đạo đức của Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam 27/05/2019 14:00

  Quy tắc đạo đức của Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam

 • Danh sách Hòa giải viên nước ngoài 19/10/2018 16:25

 • Giới thiệu chung về Hòa giải 20/08/2018 10:12

  Giới thiệu chung về Hòa giải

 • Danh sách Hòa giải viên Việt Nam 02/07/2018 11:11

 • Biểu phí Hoà giải năm 2018 07/06/2018 16:37

  Biểu phí hòa giải của Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) 

 • Quy tắc hoà giải 2018 29/05/2018 01:03

  Quy tắc hòa giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (sau đây gọi là Quy tắc) áp dụng cho việc hoà giải tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới quan hệ pháp lý trong hoạt động thương mại, khi các bên quyết định tiến hành hoà giải tranh chấp của mình thông qua Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

 • Điều khoản hòa giải mẫu của VIAC 06/11/2014 11:09

  “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm này”, hoặc,“Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm này”.

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC