Điều khoản hòa giải mẫu VIAC

Điều khoản hòa giải mẫu của VIAC

06/11/2014 11:09

VIAC khuyến nghị các bên sử dụng Điều khoản hòa giải mẫu sau đây trong Hợp đồng:

Điều khoản Hoà giải mẫu:

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hoà giải tại Trung tâm Hoà giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này.”

Share Post
Đăng ký nhận tin thư từ VIAC