Hòa giải

 • Ưu điểm của Hòa giải thương mại 04/01/2017 17:10

  Hòa giải mang tính thân thiện nhằm tiếp tục giữ gìn và phát triển các mối quan hệ kinh doanh vì lợi ích của cả hai bên nên nhìn chung ít gây hại đến quan hệ hợp tác vốn có của các bên; 

 • Hòa giải thương mại 04/01/2017 17:07

  Về bản chất, hòa giải (Conciliation, Reconciliation, Mediation) có khá nhiều điểm tương đồng với phương thức thương lượng, điểm khác biệt là trong thương lượng không có sự có mặt của bên thứ ba thực hiện việc điều tiết quá trình thương lượng.

 • Điều khoản hòa giải mẫu của VIAC 06/11/2014 11:09

  “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm này”, hoặc,“Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm này”.

 • Quy tắc hòa giải 20/10/2014 11:28

  Qui tắc hòa giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (sau đây gọi là Quy tắc) áp dụng cho việc hoà giải tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới quan hệ pháp lý trong hoạt động thương mại, khi các bên quyết định tiến hành hoà giải tranh chấp của mình thông qua Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là VIAC).

 • Biểu phí hòa giải của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam 20/10/2014 11:28

  Biểu phí hòa giải của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC