Hỏi đáp

Trọng tài có thể tiến hành phiên họp khi một bên hoặc cả hai bên vắng mặt được không?

04/06/2015 14:04

Theo Khoản 3 và Khoản 4 Điều 27 Quy tắc VIAC, theo yêu cầu của các bên, Hội đồng Trọng tài có thể căn cứ vào tài liệu và chứng cứ hiện có để tiến hành phiên họp giải quyết vụ tranh chấp mà không cần sự có mặt của các bên. Hội đồng Trọng tài có thể tiến hành phiên họp giải quyết vụ tranh chấp kể cả khi có một bên yêu cầu được vắng mặt.

Share Post
Đăng ký nhận tin thư từ VIAC