Hỏi đáp

Trường hợp nào thì vụ tranh chấp được đình chỉ giải quyết?

04/06/2015 14:06

Theo Khoản 1 Điều 30 Quy tắc VIAC, vụ tranh chấp được đình chỉ trong các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc Bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền và nghĩa vụ của họ không được thừa kế; Nguyên đơn hoặc Bị đơn là tổ chức đã chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà không có tổ chức nào tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó;

b) Nguyên đơn rút Đơn khởi kiện, trừ trường hợp Bị đơn có Đơn kiện lại;

c) Nguyên đơn được coi là đã rút Đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Quy tắc, trừ trường hợp Bị đơn có yêu cầu tiếp tục giải quyết vụ tranh chấp;

d) Các bên thỏa thuận chấm dứt giải quyết vụ tranh chấp;

đ) Khi có Quyết định của Hội đồng Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Quy tắc;

e) Khi có Quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật.

Share Post
Đăng ký nhận tin thư từ VIAC