Quy tắc hòa giải

Quy tắc hoà giải 2018

29/05/2018 01:03

 Vui lòng tải bản đầy đủ của quy tắc tại đường dẫn dưới đây.


Tải file đính kèm: Click vào đây.
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
  • Quy tắc hòa giải 2007 20/10/2014 11:28

    Qui tắc hòa giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (sau đây gọi là Quy tắc) áp dụng cho việc hoà giải tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới quan hệ pháp lý trong hoạt động thương mại, khi các bên quyết định tiến hành hoà giải tranh chấp của mình thông qua Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là VIAC).

    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC