Quy tắc tố tụng trọng tài

VIAC - Quy tắc tố tụng trọng tài năm 2017

21/02/2017 09:24

QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

(Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2017)

 

CÁC PHIÊN BẢN NGÔN NGỮ

Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2017 - Bản Tiếng Việt

* Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2017 - Bản Tiếng Anh (English)

* Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2017 - Bản Tiếng Hàn (한국어)

Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2017 - Bản Tiếng Trung (中文)

* Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2017 - Bản Tiếng Nhật (日本語)

 

*Lưu ý: Tiếng Việt và Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC năm 2017. Trong trường hợp có sự khác biệt hay không nhất quán giữa phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh với các phiên bản ngôn ngữ khác của quy tắc này, phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được áp dụng.

_____________

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ chuyển ngữ đối của các đơn vị:

* Tiếng Hàn (한국어)Yoon & Yang LLC

* Tiếng Trung (中文): [đang cập nhật...]

* Tiếng Nhật (日本語): Pinsent Masons LLP

 

 

Share Post
Đăng ký nhận tin thư từ VIAC