Quy trình tố tụng

VIAC | Hướng dẫn Bị đơn

01/08/2017 10:34

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày VIAC nhận được Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài, các tài liệu khác có liên quan và phí trọng tài theo quy định tại điều 35 Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC 2017, VIAC gửi tới Bị đơn Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan.

Bản tự bảo vệ và việc gia hạn thời gian nộp Bản tự bảo vệ

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo của ngày nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan, Bị đơn phải gửi tới VIAC Bản tự bảo vệ. Bản tự bảo vệ phải có các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC 2017:

a)     Ngày, tháng, năm làm Bản tự bảo vệ;

b)    Tên, địa chỉ của Bị đơn;

c)    Cơ sở tự bảo vệ;

d)    Tên của người được Bị đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc yêu cầu VIAC chỉ định Trọng tài viên.

đ) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Bị đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Bị đơn là cá nhân.

Bản tự bảo vệ và các tài liệu có liên quan phải được gửi đủ số bản theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC năm 2017. Tố tụng trọng tài vẫn được tiến hành kể cả khi Bị đơn không gửi Bản tự bảo vệ.

VIAC có thể gia hạn thời hạn gửi Bản tự bảo vệ khi có yêu cầu gia hạn của Bị đơn. Yêu cầu gia hạn phải được lập bằng văn bản và phải gửi để VIAC nhận được trước khi hết thời hạn gửi Bản tự bảo vệ hoặc trước khi hết thời hạn gia hạn gửi Bản tự bảo vệ. Trong trường hợp có yêu cầu gia hạn thời hạn gửi Bản tự bảo vệ, Bị đơn vẫn phải chọn Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên.

Đơn kiện lại

Bị đơn có quyền kiện lại Nguyên đơn. Đơn kiện lại phải căn cứ vào thỏa thuận trọng tài mà dựa vào đó Nguyên đơn đã khởi kiện Bị đơn. Đơn kiện lại được được lập dưới dạng văn bản và tách riêng, độc lập với Bản tự bảo vệ. Đơn kiện lại phải được gửi tới VIAC cùng thời điểm gửi Bản tự bảo vệ.

Đơn kiện lại phải có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC, cụ thể:

a)    Ngày, tháng, năm làm Đơn kiện lại;

b)    Tên, địa chỉ của các bên;

c)    Tóm tắt nội dung của vụ kiện lại;

d)    Cơ sở kiện lại;

đ)   Trị giá của vụ kiện lại và các yêu cầu khác của Bị đơn.

e)    Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Bị đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Bị đơn là cá nhân.

Đơn kiện lại và các tài liệu có liên quan phải được gửi đủ số bản theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC năm 2017.

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Đơn kiện lại, các tài liệu có liên quan và phí trọng tài, VIAC gửi tới Nguyên đơn Thông báo, Đơn kiện lại và các tài liệu có liên quan.

Đơn kiện lại được giải quyết đồng thời bởi chính Hội đồng trọng tài giải quyết Đơn khởi kiện của Nguyên đơn.

*Lưu ý: Trong trường hợp Bị đơn cho rằng thỏa thuận trọng tài không tồn tại, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Bị đơn phải nêu rõ trong Bản tự bảo vệ. Nếu Bị đơn không nêu rõ điều đó trong Bản tự bảo vệ thì Bị đơn mất quyền phản đối. Trong trường hợp này, Bị đơn vẫn phải chọn Trọng tài viên hoặc yêu cầu VIAC chỉ định Trọng tài viên.

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
 • Quy trình thủ tục tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 19/03/2018 11:19

  Với mục đích thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài một cách công bằng, thuận lợi và nhanh chóng, trong những năm gần đây VIAC đã có nhiều cố gắng cải tiến quy trình giải quyết tranh chấp theo hướng thuận tiện và minh bạch.

 • VIAC | Khởi kiện Trọng tài tại VIAC 01/08/2017 10:35

  Nếu một bên muốn khởi kiện tới VIAC thì phải nộp Đơn khởi kiện ra VIAC. Đơn khởi kiện cần nêu rõ và đủ các nội dung theo quy định tại Điều 7 - Quy tắc tố tụng trọng tài tại VIAC năm 2017 và phải gửi đủ số bản theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quy tắc.

 • VIAC | Thành lập Hội đồng Trọng tài 01/08/2017 10:32

  Trọng tài viên thứ nhất và Trọng tài viên thứ hai sẽ cùng bầu ra Chủ tịch Hội đồng trọng tài tạo thành một Hội đồng Trọng tài hoạt động tương tự như một hội đồng xét xử của Tòa án để giải quyết tranh chấp giữa Nguyên đơn và Bị đơn.

 • VIAC | Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài 01/08/2017 10:29

  Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài được quy định tại các điều 18, 19, 20 và 21 Quy tắc tố tụng trọng tài tại VIAC năm 2017 và quy định tại Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Hội đồng Trọng tài có quyền xác minh sự việc, thu thập chứng cứ phục vụ giải quyết tranh chấp.

 • VIAC | Phiên họp Giải quyết vụ tranh chấp 01/08/2017 10:28

  Hội đồng trọng tài có nghĩa vụ xem xét các tài liệu của Nguyên đơn và Bị đơn để quyết định mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Theo quy định tại điều 25 Quy tắc VIAC. Giấy triệu tập được gửi tới các bên chậm nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên họp.

 • VIAC | Thi hành phán quyết Trọng tài 01/08/2017 10:27

  Phán quyết trọng tài là văn bản do Hội đồng Trọng tài lập, giải quyết tất cả các vấn đề mà các bên có yêu cầu trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp. Phán quyết trọng tài tương đương Bản án có hiệu lực của Tòa án, Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC