Quy trình tố tụng

VIAC | Khởi kiện Trọng tài tại VIAC

01/08/2017 10:35

Đơn khởi kiện và thụ lý đơn khởi kiện

Để bắt đầu quá trình tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Nguyên đơn phải gửi Đơn khởi kiện tới VIAC. Trong đó, Đơn khởi kiện phải đáp ứng đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 7 Quy tắc tố tụng Trọng tài VIAC năm 2017 (sau đây gọi là “Quy tắc VIAC”), bao gồm:

a)    Ngày, tháng, năm làm Đơn khởi kiện;

b)    Tên, địa chỉ của các bên;

c)    Tóm tắt nội dung của vụ tranh chấp;

d)    Cơ sở khởi kiện;

đ) Trị giá của vụ tranh chấp và các yêu cầu khởi kiện khác của Nguyên đơn;

e)    Tên của người được Nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên theo quy định tại khoản 1 Điều 12 hoặc điều 13 Quy tắc VIAC;

f)     Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là cá nhân.

*Vui lòng tham khảo mẫu Đơn khởi kiện tại đây

Kèm theo Đơn khởi kiện, Nguyên đơn cần gửi thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan. Toàn bộ tài liệu kể trên được gộp chung thành Hồ sơ khởi kiện và phải được gửi đủ số bản để VIAC gửi tới các thành viên của Hội đồng Trọng tài mỗi người một bản, tới bên kia một bản và lưu một bản theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy tắc VIAC. Như vậy trong trường hợp Hội đồng trọng tài gồm Trọng tài viên duy nhất, Nguyên đơn cần nộp 03 (ba) bộ Hồ sơ khởi kiện, trong trường hợp Hội đồng trọng tài gồm ba Trọng tài viên, Nguyên đơn cần nộp 05 (năm) bộ Hồ sơ khởi kiện.

Tại VIAC, Nguyên đơn có thể nộp hồ sơ khởi kiện theo hai cách (i) nộp trực tiếp tại văn phòng làm việc của trung tâm hoặc (ii) gửi hồ sơ khởi kiện qua bưu điện theo địa chỉ sau:

Ban Thư ký – Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Trụ sở chính tại Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.3574.4001

Chi nhánh tp. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Phòng 505, tầng 5 tòa nhà VCCI, số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3932.1632

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trung tâm nhận được hồ sơ khởi kiện và phí trọng tài, VIAC gửi tới Bị đơn Thông báo kèm Hồ sơ khởi kiện.

Thỏa thuận trọng tài

Thỏa thuận trọng tài là nền móng của tố tụng trọng tài, thỏa thuận này ghi nhận sự đồng ý của các bên về việc đưa tranh chấp ra trọng tài để giải quyết. Thỏa thuận trọng tài phải được lập bằng văn bản. Thuật ngữ “văn bản” ở đây được hiểu là thỏa thuận đó nằm trong một văn bản được ký kết bởi các bên như hợp đồng, văn bản thỏa thuận hoặc bằng sự trao đổi qua thư từ, telex, điện tín hoặc các phương tiện viễn thông khác có sự ghi nhận thỏa thuận đó.

Việc nêu cụ thể trong đơn khởi kiện hoặc gửi kèm thỏa thuận trọng tài/văn bản có chứa thỏa thuận trọng tài trong hồ sơ khởi kiện rất quan trọng, bởi đây là tài liệu làm căn cứ đánh giá tranh chấp có được giải quyết bằng trọng tài thương mại hay không. Theo quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010, tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài khi và chỉ khi giữa các bên tồn tại một thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài này có thể được lập trước hoặc sau khi xây ra tranh chấp.

Bên cạnh đó, nếu các bên tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài mà một bên lại khởi kiện bên còn lại ra tòa án thì tòa án phải từ chối thụ lý giải quyết, trừ trường hợp thỏa thuận đó vô hiệu theo quy định tại điều 18 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, các trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu gồm:

-       Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài

-       Người xác lập thảo thuận trọng tài không có thẩm quyền

-       Người xác lập thỏa thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự

-       Hình thức của thỏa thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010

-       Một trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép trong quá trình xác lập thỏa thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận trọng tài đó là vô hiệu

-       Thỏa thuận trongj tài vi phạm điều cấm của pháp luật.

Thỏa thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất đi hiệu lực của thỏa thuận trọng tài.

Thỏa thuận trọng tài cũng có tính kế thừa, trong trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó; trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó.  

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
 • Quy trình thủ tục tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 19/03/2018 11:19

  Với mục đích thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài một cách công bằng, thuận lợi và nhanh chóng, trong những năm gần đây VIAC đã có nhiều cố gắng cải tiến quy trình giải quyết tranh chấp theo hướng thuận tiện và minh bạch.

 • VIAC | Hướng dẫn Bị đơn 01/08/2017 10:34

  Sau khi Nguyên đơn nộp toàn bộ phí trọng tài theo hướng dẫn của VIAC quy định tại Điều 8 Quy tắc tố tụng trọng tài tại VIAC năm 2017, trong vòng 10 ngày VIAC sẽ gửi thông báo vụ tranh chấp tới Bị đơn kèm theo toàn bộ tài liệu của Nguyên đơn.

 • VIAC | Thành lập Hội đồng Trọng tài 01/08/2017 10:32

  Trọng tài viên thứ nhất và Trọng tài viên thứ hai sẽ cùng bầu ra Chủ tịch Hội đồng trọng tài tạo thành một Hội đồng Trọng tài hoạt động tương tự như một hội đồng xét xử của Tòa án để giải quyết tranh chấp giữa Nguyên đơn và Bị đơn.

 • VIAC | Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài 01/08/2017 10:29

  Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài được quy định tại các điều 18, 19, 20 và 21 Quy tắc tố tụng trọng tài tại VIAC năm 2017 và quy định tại Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Hội đồng Trọng tài có quyền xác minh sự việc, thu thập chứng cứ phục vụ giải quyết tranh chấp.

 • VIAC | Phiên họp Giải quyết vụ tranh chấp 01/08/2017 10:28

  Hội đồng trọng tài có nghĩa vụ xem xét các tài liệu của Nguyên đơn và Bị đơn để quyết định mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Theo quy định tại điều 25 Quy tắc VIAC. Giấy triệu tập được gửi tới các bên chậm nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên họp.

 • VIAC | Thi hành phán quyết Trọng tài 01/08/2017 10:27

  Phán quyết trọng tài là văn bản do Hội đồng Trọng tài lập, giải quyết tất cả các vấn đề mà các bên có yêu cầu trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp. Phán quyết trọng tài tương đương Bản án có hiệu lực của Tòa án, Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC