Quy trình tố tụng

VIAC | Thành lập Hội đồng Trọng tài

01/08/2017 10:32

Việc lựa chọn trọng tài viên

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Nguyên đơn/Bị đơn phải chọn hoặc yêu cầu VIAC chỉ định một Trọng tài viên. Trong trường hợp có nhiều Nguyên đơn/Bị đơn thì các Nguyên đơn/Bị đơn phải thống nhất chọn một Trọng tài viên hoặc thống nhất yêu cầu VIAC chỉ định một Trọng tài viên và phải gửi thông báo cho VIAC.

Trong trường hợp tên của người được chọn làm Trọng tài viên không có trong Danh sách Trọng tài viên của VIAC thì Nguyên đơn/Bị đơn phải thông báo cho Trung tâm địa chỉ liên lạc của Trọng tài viên này.

Riêng đối với Bị đơn, trong trường hợp Bị đơn không chọn Trọng tài viên hoặc không yêu cầu VIAC chỉ định Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày (thời hạn nộp Bản tự bảo vệ)

Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm 03 (ba) Trọng tài viên

Theo quy định tại điều 12 Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC năm 2017, trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Nguyên đơn phải chọn hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định một Trọng tài viên. Trong trường hợp Nguyên đơn yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu này, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định một Trọng tài viên thay cho Nguyên đơn.

Đối với Bị đơn, nếu các bên không có thỏa thuận nào khác Bị đơn phải chọn một Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định một Trọng tài viên và phải thông báo cho Trung tâm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo của ngày nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan. Trong trường hợp Bị đơn yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu này, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định một Trọng tài viên thay cho Bị đơn. Trong trường hợp Bị đơn không chọn được, không chọn hoặc không yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày nêu trên trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định một Trọng tài viên thay cho Bị đơn.

Trong trường hợp tên của người được chọn làm Trọng tài viên không có trong Danh sách Trọng tài viên thì Nguyên đơn/Bị đơn phải thông báo cho Trung tâm địa chỉ liên lạc của Trọng tài viên này.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày xác định được Trọng tài viên thứ nhất và Trọng tài viên thứ hai, các Trọng tài viên phải bầu người thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài và thông báo cho Trung tâm. Hết thời hạn này mà Trung tâm không nhận được thông báo về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Trọng tài thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định Chủ tịch Hội đồng Trọng tài.

Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm Trọng tài viên duy nhất

Điều 13 Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC năm 2017 quy định trừ khi các bên có thỏa thuận khác, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo của ngày Bị đơn nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan, các bên phải thống nhất chọn Trọng tài viên duy nhất hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên duy nhất và phải thông báo cho Trung tâm. Trong trường hợp tên của người được chọn làm Trọng tài viên duy nhất không có trong Danh sách Trọng tài viên thì các bên phải thông báo cho Trung tâm địa chỉ liên lạc của Trọng tài viên này.

Trong trường hợp Trung tâm không nhận được thông báo này, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn 30 ngày nêu trên, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định Trọng tài viên duy nhất.

Các quy định chung đối với Trọng tài viên và thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài

Khi nhận được thông báo về việc được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng tài viên cũng như trong quá trình tố tụng trọng tài, người được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng tài viên phải thông báo kịp thời cho VIAC về bất kỳ sự việc nào có thể gây nghi ngờ về sự vô tư, độc lập và khách quan của mình để VIAC thông báo cho các bên. Trọng tài viên là người ở giữa lắng nghe, không hành động vì lợi ích của riêng bên nào.

Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài được quy định tại điều 18, 19, 20 và 21 Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC năm 2017, theo đó Hội đồng Trọng tài có (1) Thẩm quyền xác minh sự việc; (2) Thẩm quyền thu thập chứng cứ; (3) Thẩm quyền triệu tập người làm chứng và (4) Thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Hội đồng Trọng tài có thẩm quyền quyết định về thẩm quyền của chính mình, cho dù có phản đối về sự tồn tại hoặc hiệu lực của thỏa thuận trọng tài. Điều khoản trọng tài là một phần của hợpđồng được coi là một thỏa thuận độc lập với các điều khoản khác của hợp đồng. Quyết định của Hội đồng Trọng tài rằng hợp đồng vô hiệu không làm mất hiệu lực của thỏa thuận trọng tài.

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
 • Quy trình thủ tục tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 19/03/2018 11:19

  Với mục đích thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài một cách công bằng, thuận lợi và nhanh chóng, trong những năm gần đây VIAC đã có nhiều cố gắng cải tiến quy trình giải quyết tranh chấp theo hướng thuận tiện và minh bạch.

 • VIAC | Khởi kiện Trọng tài tại VIAC 01/08/2017 10:35

  Nếu một bên muốn khởi kiện tới VIAC thì phải nộp Đơn khởi kiện ra VIAC. Đơn khởi kiện cần nêu rõ và đủ các nội dung theo quy định tại Điều 7 - Quy tắc tố tụng trọng tài tại VIAC năm 2017 và phải gửi đủ số bản theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quy tắc.

 • VIAC | Hướng dẫn Bị đơn 01/08/2017 10:34

  Sau khi Nguyên đơn nộp toàn bộ phí trọng tài theo hướng dẫn của VIAC quy định tại Điều 8 Quy tắc tố tụng trọng tài tại VIAC năm 2017, trong vòng 10 ngày VIAC sẽ gửi thông báo vụ tranh chấp tới Bị đơn kèm theo toàn bộ tài liệu của Nguyên đơn.

 • VIAC | Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài 01/08/2017 10:29

  Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài được quy định tại các điều 18, 19, 20 và 21 Quy tắc tố tụng trọng tài tại VIAC năm 2017 và quy định tại Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Hội đồng Trọng tài có quyền xác minh sự việc, thu thập chứng cứ phục vụ giải quyết tranh chấp.

 • VIAC | Phiên họp Giải quyết vụ tranh chấp 01/08/2017 10:28

  Hội đồng trọng tài có nghĩa vụ xem xét các tài liệu của Nguyên đơn và Bị đơn để quyết định mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Theo quy định tại điều 25 Quy tắc VIAC. Giấy triệu tập được gửi tới các bên chậm nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên họp.

 • VIAC | Thi hành phán quyết Trọng tài 01/08/2017 10:27

  Phán quyết trọng tài là văn bản do Hội đồng Trọng tài lập, giải quyết tất cả các vấn đề mà các bên có yêu cầu trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp. Phán quyết trọng tài tương đương Bản án có hiệu lực của Tòa án, Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC