Quy trình tố tụng

VIAC | Thi hành phán quyết Trọng tài

01/08/2017 10:27

Để biết trình tự thi hành phán quyết trọng tài các bên cần xác định phán quyết trọng tài sẽ được thi hành tại Việt Nam hay tại nước ngoài.

Trường hợp thi hành tại Việt Nam

Theo Khoản 1 Điều 66 Luật Trọng tài thương mại, nếu hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài. Theo Khoản 1 Điều 8 Luật Trọng tài thương mại, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng Trọng tài ra phán quyết là cơ quan có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

Như vậy, để tiến hành thủ tục yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài, bên yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài phải làm Đơn yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài và nộp tại cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Hội đồng Trọng tài ra phán quyết trọng tài. Để xác định nơi Hội đồng Trọng tài ra phán quyết trọng tài, các bên cần dựa vào phán quyết trọng tài, trong đó chỉ rõ nơi lập phán quyết trọng tài. Ví dụ: Nếu phán quyết trọng tài ghi nơi lập phán quyết trọng tài là tại Hà Nội thì Đơn yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài sẽ  được nộp tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Nếu phán quyết trọng tài ghi nơi lập phán quyết trọng tài là tại thành phố Hồ Chí Minh thì Đơn yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài sẽ  được nộp tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp thi hành phán quyết trọng tài VIAC tại nước ngoài

Việc thi hành phán quyết trọng tài tại nước ngoài sẽ được thực hiện theo thủ tục quy định tại Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các phán quyết trọng tài nước ngoài (Công ước New York) và pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi bên phải thi hành phán quyết trọng tài.

Theo Điều IV Công ước New York, để đạt được việc công nhận và thi hành một phán quyết trọng tài, bên yêu cầu công nhận và thi hành, khi nộp đơn yêu cầu phải cung cấp:

a)  Bản chính hoặc bản sao hợp pháp phán quyết trọng tài;

b)  Bản chính hoặc bản sao hợp pháp thỏa thuận trọng tài.

Nếu phán quyết hoặc thỏa thuận nói trên không được lập bằng thứ tiếng chính thức của nước nơi phán quyết sẽ được thi hành, bên yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết trọng tài phải xuất trình bản dịch các tài liệu đó ra thứ tiếng nói trên. Bản dịch phải được chứng nhận bởi một thông dịch viên chính thức hay đã tuyên thệ hoặc bởi một cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự.

Do mỗi quốc gia có quy định khác nhau về trình tự, thủ tục công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nên các bên cần tìm hiểu kỹ pháp luật của nước, vùng lãnh thổ nơi được yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết trọng tài. Nơi được yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết trọng tài thường là nơi bên phải thi hành có trụ sở chính hoặc nơi có tài sản của bên phải thi hành.

Các bên cần liên hệ với luật sư của nước nơi được yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết trọng tài để được tư vẫn, hỗ trợ. Các bên cũng có thể liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao, thương mại của Việt Nam tại quốc gia nơi yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài để được hỗ trợ và cung cấp các thông tin về luật sư.

Ví dụ: Trường hợp phán quyết trọng tài nước ngoài muốn được thi hành tại Việt Nam thì sẽ được thi hành theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật thi hành án dân sự:

Theo Điều 364 Bộ luật tố tụng dân sự, bên muốn yêu cầu công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải làm Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài (Đơn yêu cầu). Đơn yêu cầu phải được gửi đến Bộ Tư pháp Việt Nam (Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739450. Fax:  04.62739359. Email: plqt@moj.gov.vn ) và phải có các nội dung chính sau đây:

a)  Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được thi hành, người đại diện hợp pháp tại Việt Nam của người đó; nếu người được thi hành án là cơ quan, tổ chức thì phải ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó;

b)  Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người phải thi hành; nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp người phải thi hành là cá nhân không có nơi cư trú hoặc nơi làm việc tại Việt Nam, người phải thi hành là cơ quan, tổ chức không có trụ sở chính tại Việt Nam thì trong đơn yêu cầu còn phải ghi rõ địa chỉ nơi có tài sản và các loại tài sản liên quan đến việc thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

c)  Yêu cầu của người được thi hành.

Đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp. Kèm theo đơn yêu cầu phải có: (i) Bản chính hoặc bản sao hợp pháp quyết định trọng tài; (ii) Bản chính hoặc bản sao hợp pháp thỏa thuận trọng tài. Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài thì phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

Để tìm hiểu nội dung Luật Trọng tài thương mại 2010: 

http://viac.vn/cac-van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-trong-tai-thuong-mai-2010-a230.html

Để tìm hiểu nội dung Luật thi hành án dân sự năm 2008:

http://viac.vn/cac-van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-a231.html

Để tìm hiểu bộ luật tố tụng dân sự:

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=19502

Để tìm hiểu nội dung Công ước New York:

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_e.pdf

Để được hướng dẫn thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Ban thư ký VIAC.

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 024 35744001. Email: info@viac.org.vn

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
 • Quy trình thủ tục tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 19/03/2018 11:19

  Với mục đích thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài một cách công bằng, thuận lợi và nhanh chóng, trong những năm gần đây VIAC đã có nhiều cố gắng cải tiến quy trình giải quyết tranh chấp theo hướng thuận tiện và minh bạch.

 • VIAC | Khởi kiện Trọng tài tại VIAC 01/08/2017 10:35

  Nếu một bên muốn khởi kiện tới VIAC thì phải nộp Đơn khởi kiện ra VIAC. Đơn khởi kiện cần nêu rõ và đủ các nội dung theo quy định tại Điều 7 - Quy tắc tố tụng trọng tài tại VIAC năm 2017 và phải gửi đủ số bản theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quy tắc.

 • VIAC | Hướng dẫn Bị đơn 01/08/2017 10:34

  Sau khi Nguyên đơn nộp toàn bộ phí trọng tài theo hướng dẫn của VIAC quy định tại Điều 8 Quy tắc tố tụng trọng tài tại VIAC năm 2017, trong vòng 10 ngày VIAC sẽ gửi thông báo vụ tranh chấp tới Bị đơn kèm theo toàn bộ tài liệu của Nguyên đơn.

 • VIAC | Thành lập Hội đồng Trọng tài 01/08/2017 10:32

  Trọng tài viên thứ nhất và Trọng tài viên thứ hai sẽ cùng bầu ra Chủ tịch Hội đồng trọng tài tạo thành một Hội đồng Trọng tài hoạt động tương tự như một hội đồng xét xử của Tòa án để giải quyết tranh chấp giữa Nguyên đơn và Bị đơn.

 • VIAC | Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài 01/08/2017 10:29

  Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài được quy định tại các điều 18, 19, 20 và 21 Quy tắc tố tụng trọng tài tại VIAC năm 2017 và quy định tại Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Hội đồng Trọng tài có quyền xác minh sự việc, thu thập chứng cứ phục vụ giải quyết tranh chấp.

 • VIAC | Phiên họp Giải quyết vụ tranh chấp 01/08/2017 10:28

  Hội đồng trọng tài có nghĩa vụ xem xét các tài liệu của Nguyên đơn và Bị đơn để quyết định mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Theo quy định tại điều 25 Quy tắc VIAC. Giấy triệu tập được gửi tới các bên chậm nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên họp.

  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC