Hỏi đáp

Các bên có thể thỏa thuận địa điểm trọng tài được không? Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì địa điểm trọng tài được xác định như thế nào?

04/06/2015 14:01

Theo Điều 22 Quy tắc VIAC, địa điểm trọng tài do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì Hội đồng Trọng tài quyết định địa điểm trọng tài mà Hội đồng Trọng tài cho là phù hợp. Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Hội đồng Trọng tài có thể tiến hành các phiên họp giải quyết vụ tranh chấp tại bất kỳ nơi nào mà Hội đồng Trọng tài cho là phù hợp. Hội đồng Trọng tài có thể tổ chức các cuộc họp bằng hình thức và tại bất kỳ nơi nào mà Hội đồng Trọng tài cho là phù hợp.

Share Post
Đăng ký nhận tin thư từ VIAC