Hỏi đáp

Phán quyết trọng tài được lập bằng hình thức nào và gồm những nội dung gì

04/06/2015 14:10

Theo Khoản 1 Điều 32 Quy tắc VIAC, Phán quyết trọng tài phải được lập bằng văn bản và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm và địa điểm lập Phán quyết trọng tài;

b) Tên, địa chỉ của Nguyên đơn và Bị đơn;

c) Tên của các Trọng tài viên hoặc Trọng tài viên duy nhất;

d) Tóm tắt Đơn khởi kiện và các vấn đề tranh chấp; tóm tắt Đơn kiện lại và các vấn đề tranh chấp (nếu có);

đ) Căn cứ lập Phán quyết trọng tài, trừ khi các bên thỏa thuận không cần nêu căn cứ trong Phán quyết trọng tài;

e) Kết quả giải quyết vụ tranh chấp;

g) Thời hạn thi hành Phán quyết trọng tài;

h) Phân bổ phí trọng tài và các chi phí khác có liên quan;

i)  Chữ ký của các Trọng tài viên hoặc Trọng tài viên duy nhất.

Share Post
Đăng ký nhận tin thư từ VIAC